kompletní proces zrušení na Filipínách

proces zrušení na Filipínách

pravidlo o prohlášení absolutní neplatnosti neplatných manželství a zrušení neplatných manželství
(březen 4, 2003)

Oddíl 1. Rozsah působnosti-Toto pravidlo upravuje Petice Za prohlášení absolutní neplatnosti neplatných manželství a zrušení zrušitelných manželství podle rodinného zákoníku Filipín.

platí soudní řád.

sek.2. Petice Za prohlášení absolutní neplatnosti neplatných manželství.

(a) kdo může podat. – Návrh na prohlášení absolutní neplatnosti neplatného manželství může podat pouze manžel nebo manželka. (n)

(b) kam podat. – Návrh se podává u rodinného soudu.

(c) působivost akce nebo obrany. – Žaloba nebo obhajoba pro prohlášení absolutní neplatnosti neplatného manželství nepředepisuje.

(d) Co tvrdit. – Petice podle článku 36 zákoníku o rodině musí zejména uvádět úplné skutečnosti prokazující, že jedna nebo obě strany byly psychicky neschopné plnit základní manželské povinnosti manželství v době oslavy manželství, i když se tato neschopnost projeví až po jejím oslavě.

úplné skutečnosti by měly uvádět fyzické projevy, pokud existují, jak svědčí o psychické neschopnosti v době oslavy manželství, ale znalecký posudek nemusí být uváděn.

sek.3. Petice Za zrušení zrušitelných manželství. –

(a) kdo může podat. – Následující osoby mohou podat návrh na zrušení zrušitelného manželství na základě některého z důvodů podle článku 45 zákoníku o rodině a ve lhůtě zde uvedené:

(1) smluvní strana, jejíž rodič, nebo opatrovník, nebo osoba vykonávající náhradní rodičovskou autoritu nedala svůj souhlas, do pěti let po dosažení věku jednadvaceti let, ledaže, po dosažení věku jednadvaceti let, taková strana s druhou svobodně žila jako manžel nebo manželka; nebo rodič, opatrovník nebo osoba, která má právní odpovědnost smluvní strany, kdykoli předtím, než tato strana dosáhne věku jednadvaceti let;

(2) rozumný manžel, který nevěděl o šílenství toho druhého; nebo jakýmkoli příbuzným, opatrovník, nebo osoba, která má právní obvinění z šílenství, kdykoli před smrtí kterékoli strany; nebo šíleným manželem během přehledného intervalu nebo po znovuzískání zdravého rozumu, za předpokladu, že navrhovatel, poté, co přišel k rozumu, s druhým svobodně nebydlel jako manžel nebo manželka.;

(3) poškozená strana, jejíž souhlas byl získán podvodem, do pěti let od zjištění podvodu, za předpokladu, že uvedená strana, s plnou znalostí skutečností tvořících podvod, svobodně nespolupracovala s druhou osobou jako manžel nebo manželka;

(4) poškozená strana, jejíž souhlas byl získán násilím, zastrašováním nebo nepřiměřeným vlivem, do pěti let od okamžiku, kdy zastrašování silou nebo nepřiměřený vliv zmizely nebo přestaly, za předpokladu, že síla, zastrašování nebo nepřiměřený vliv zmizely nebo přestaly, uvedená strana poté s druhou svobodně nežila jako manžel nebo manželka;

(5) poškozený, pokud je druhý z manželů fyzicky neschopný uzavřít manželství s druhým a tato neschopnost trvá a zdá se být nevyléčitelná do pěti let po oslavě manželství; a

(6) poškozený, pokud byla druhá strana postižena sexuálně přenosnou chorobou, která byla shledána závažnou a jeví se jako nevyléčitelná, do pěti let po oslavě manželství.

(b) kam podat. – Návrh se podává u rodinného soudu.

sek.4. Místo. – Petice se podává u rodinného soudu v provincii nebo městě, kde navrhovatel nebo odpůrce pobýval nejméně šest měsíců před datem podání, nebo v případě nerezidenta odpůrce, kde se nachází na Filipínách při volbě navrhovatele.

sek.5. Obsah a forma petice. –

(1) v petici musí být uvedeny úplné skutečnosti, které jsou příčinou žaloby.

(2) uvede jména a věk společných dětí stran a upřesní režim, kterým se řídí jejich majetkové vztahy,jakož i příslušné vlastnosti.

není-li v písemné dohodě mezi stranami dostatečné ustanovení, může navrhovatel požádat o prozatímní příkaz k manželské podpoře, péči a podpoře společných dětí, práv na návštěvu, správě společenského nebo manželského majetku a dalších záležitostech, které vyžadují naléhavé kroky.

(3) musí být ověřeno a doprovázeno certifikací proti nakupování na fóru. Ověření a osvědčení musí být podepsáno osobně navrhovatelem. Žádný návrh nesmí být podán pouze právním zástupcem nebo prostřednictvím právního zástupce.

je-li navrhovatel v cizí zemi, ověření a osvědčení proti nakupování fóra ověřuje řádně pověřený úředník filipínského velvyslanectví nebo legace, generální konzul, konzul nebo zástupce konzula nebo konzulárního zástupce v uvedené zemi.

(4) podává se v šesti vyhotoveních. Navrhovatel doručí kopii návrhu v kanceláři generálního advokáta a Úřadu městského nebo provinčního státního zástupce, do pěti dnů ode dne jeho podání a ve stejné lhůtě předloží soudu důkaz o takové službě.

nedodržení některého z předchozích požadavků může být důvodem pro okamžité zamítnutí návrhu.

sek.6. Předvolání. – Doručování předvolání se řídí článkem 14 soudního řádu a těmito pravidly:

(1) pokud se odpůrce nemůže nacházet na své dané adrese nebo jeho místo pobytu není známo a nelze jej zjistit pečlivým vyšetřováním, doručení předvolání může, z dovolení soudu, být mu provedeno zveřejněním jednou týdně po dobu dvou po sobě jdoucích týdnů v novinách všeobecného oběhu na Filipínách a na místech, která soud může nařídit, kopie předvolání se doručí žalovanému na jeho poslední známou adresu doporučenou poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem, který soud považuje za dostatečný.

(2) předvolání, které má být zveřejněno, musí být obsaženo v usnesení soudu s následujícími údaji:
(a) název věci; (b) číslo spisu; (c) Povaha návrhu; (d) hlavní důvody návrhu a reliéfy modlil se za; A (e) směrnice pro odpůrce odpovědět do třiceti dnů od posledního vydání publikace.

sek.7. Návrh na zamítnutí. – Žádný Návrh na zamítnutí petice není povolen, s výjimkou nedostatečné jurisdikce nad předmětem nebo stranami; za předpokladu, že jakýkoli jiný důvod, který by mohl odůvodnit zamítnutí případu, může být v odpovědi vznesen jako kladná obhajoba.

sek.8. Odpověď. –

(1) odpůrce podá svou odpověď do patnácti dnů od doručení předvolání, nebo do třiceti dnů od posledního vydání zveřejnění v případě doručení předvolání zveřejněním. Odpověď musí být ověřena samotným odpůrcem, nikoli právním zástupcem nebo právním zástupcem.

(2) Pokud odpůrce nepodá odpověď, soud ho neprohlásí za neplatného.

(3) pokud není podána žádná odpověď nebo pokud odpověď nenabízí problém, soud nařídí státnímu zástupci, aby prošetřil, zda mezi stranami existuje tajná dohoda.

sek.9. Vyšetřovací zpráva státního zástupce. –

(1) do jednoho měsíce po obdržení soudního příkazu uvedeného v odstavci (3) oddílu 8 výše, státní zástupce předloží soudu zprávu, v níž uvede, zda jsou strany v tajné dohodě, a doručí jejich kopie účastníkům řízení a jejich příslušným radám, pokud existuje.

(2) Pokud státní zástupce zjistí, že existuje tajná dohoda, uvede je ve své zprávě. Strany podají své připomínky k nálezům do deseti dnů od obdržení kopie zprávy Soudní dvůr předloží zprávu k projednání a je-li přesvědčen, že strany jsou v tajné dohodě, návrh zamítne.

(3) Pokud státní zástupce oznámí, že neexistuje žádná tajná dohoda, předloží soud věc k přípravnému řízení. Je povinností státního zástupce, aby se dostavil k přípravnému řízení.

sek.10. Sociální pracovník. – Soud může požadovat, aby sociální pracovník provedl případovou studii a předložil odpovídající zprávu nejméně tři dny před přípravným řízením. Soud může rovněž požadovat případovou studii v jakékoli fázi případu, kdykoli je to nutné.

sek.11. Před soudem. –

(1) přípravné řízení je povinné. – Přípravné řízení je povinné. Na návrh nebo motu proprio, soud stanoví přípravné řízení po doručení a podání posledního žalobního důvodu, nebo po obdržení zprávy státního zástupce, že mezi stranami neexistuje žádná tajná dohoda.

(2) oznámení o přípravném řízení. –

(a) oznámení o přípravném řízení musí obsahovat:

(1) Datum přípravné konference; a

(2) příkaz nařizující stranám, aby podaly a doručily své příslušné přípravné zprávy takovým způsobem, který zajistí jejich přijetí nepříznivou stranou nejméně tři dny před datem přípravného řízení.

(b) oznámení se podává samostatně stranám a jejich příslušným radám, jakož i státnímu zástupci. Jejich povinností je osobně se dostavit k přípravnému řízení.

(c) oznámení o přípravném řízení se odpůrci zašle, i když odpověď nepodá. V případě předvolání zveřejněním a odpůrce nepodal odpověď, oznámení o přípravném řízení se odpůrci zašle na jeho poslední známou adresu.

sek.12. Obsah přípravného řízení. – Přípravný brief musí obsahovat následující:

(a) prohlášení o ochotě stran uzavřít dohody, jak může být povoleno zákonem, s uvedením požadovaných podmínek;

(b) stručné prohlášení o svých nárocích spolu s platnými právními předpisy a orgány;

(c) přiznané skutečnosti a navrhovaná ujednání o skutečnostech, jakož i sporné skutkové a právní otázky;

(d) všechny důkazy, které mají být předloženy, včetně případného znaleckého posudku, které stručně uvádějí nebo popisují jejich povahu a účel;

(e) počet a jména svědků a jejich příslušná čestná prohlášení; a

f) jiné věci, které soud může požadovat.

nepředložení přípravného řízení nebo nedodržení jeho požadovaného obsahu má stejný účinek jako nedostavení se před přípravným řízením podle následujících odstavců.

sek.13. Účinek nedostavení se v přípravném řízení. –

{a) pokud se navrhovatel nedostaví osobně, bude věc zamítnuta, pokud se jeho právní zástupce nebo řádně zplnomocněný zástupce nedostaví k soudu a neprokáže platnou omluvu pro nedostavení se navrhovatele.

(b) pokud odpůrce podal svou odpověď, ale nedostavil se, soud bude pokračovat v přípravném řízení a požadovat, aby státní zástupce prošetřil nedostavení se žalovaného a do patnácti dnů poté předložil soudu zprávu, v níž uvede, zda je jeho nedostavení způsobeno jakoukoli tajnou dohodou mezi stranami. Pokud nedojde k tajné dohodě, soud požádá státního zástupce, aby zasáhl stát během soudního řízení ve věci samé, aby zabránil potlačení nebo výrobě důkazů.

sek.14. Přípravná konference. – Na přípravné konferenci soud:

(a) může postoupit otázky mediátorovi, který je nápomocen stranám při dosažení dohody o záležitostech, které nejsou zákonem zakázány.

zprostředkovatel předloží zprávu do jednoho měsíce od postoupení, kterou může soud z dobrých důvodů prodloužit o dobu nepřesahující jeden měsíc.

(b) v případě, že mediace není využita nebo pokud neuspěje, soud přistoupí k přípravné konferenci, při které zváží vhodnost obdržení znaleckého posudku a dalších záležitostí, které mohou napomoci rychlému vyřízení návrhu.

sek.15. Předběžná objednávka. –

{a) řízení v přípravném řízení se zaznamenává. Po ukončení přípravného řízení vydá Soudní dvůr příkaz k přípravnému řízení, který podrobně přednese záležitosti projednávané na konferenci, opatření přijatá na této konferenci, změny povolené v žalobních důvodech, a s výjimkou důvodu prohlášení neplatnosti nebo neplatnosti, dohody nebo přiznání smluvních stran ke kterékoli z posuzovaných záležitostí, včetně jakéhokoli předběžného usnesení, které mohou být nezbytné nebo dohodnuté stranami.

(b) v případě, že žaloba bude zahájena před soudem, musí usnesení obsahovat následující bod odůvodnění:

(1) fakta nesporná, připustil, a ty, které nemusí být prokázány, podléhají oddílu 16 tohoto pravidla;

(2) skutkové a právní otázky, které mají být projednány;

(3) důkazy, včetně předmětů a dokumentů, které byly označeny a budou předloženy;

(4) jména svědků, kteří budou předloženi, a jejich svědectví ve formě čestných prohlášení; a

(5) harmonogram předložení důkazů.

(c) příkaz k přípravnému řízení musí rovněž obsahovat směrnici státnímu zástupci, aby se dostavil ke státu a podnikl kroky k zabránění tajné dohodě mezi stranami v jakékoli fázi řízení a zhotovení nebo potlačení důkazů během soudního řízení ve věci samé.

(d) stranám není dovoleno vznášet otázky nebo předkládat svědky a důkazy jiné než ty, které jsou uvedeny v přípravném řízení.

příkaz řídí soudní řízení, pokud soud nezmění, aby se zabránilo zjevné nespravedlnosti.

(e) strany mají pět dní od obdržení předběžného příkazu k návrhu oprav nebo změn.

sek.16. Zakázaný kompromis. – Soudní dvůr nepřipouští kompromisy v zakázaných záležitostech, jako jsou:

(a) občanský status osob;

(b) platnost manželství nebo rozluky;

(c) jakýkoli důvod pro rozluku;

(d) budoucí podpora;

(e) jurisdikce soudů; a

(f) budoucí legitimita.

sek.17. Zkouška. –

(1) předsedající soudce osobně vede soudní řízení případu. Přenesení důkazů na komisaře není povoleno, s výjimkou záležitostí týkajících se majetkových vztahů manželů.

(2) musí být prokázány důvody pro prohlášení absolutní neplatnosti nebo zrušení manželství. Žádný rozsudek o žalobních důvodech, souhrnný rozsudek, nebo přiznání rozsudku není povoleno.

(3} soud může nařídit vyloučení ze soudní síně všech osob, včetně členů tisku, které nemají přímý zájem na případu. Takový příkaz může být učiněn, pokud soud v záznamu určí, že požadavek strany svědčit u otevřeného soudu by nezvyšoval zjištění pravdy; způsobí straně psychickou újmu nebo neschopnost účinně komunikovat kvůli rozpakům, strach, nebo plachost; porušilo by právo strany na soukromí; nebo by bylo urážlivé vůči slušnosti nebo veřejné morálce.

(4) nesmí být pořízena žádná kopie ani žádné zkoumání nebo prohlížení záznamů případu nebo jeho částí nesmí být provedeno jinou osobou než účastníkem nebo právním zástupcem strany, s výjimkou Usnesení Soudu.

sek.18. Memorandum. – Soud může požadovat, aby účastníci řízení a státní zástupce po konzultaci s Úřadem generálního advokáta podali příslušná memoranda na podporu svých nároků do patnácti dnů ode dne ukončení soudního řízení. Může požadovat, aby Úřad generálního advokáta podal vlastní memorandum, pokud je případ pro stát významným zájmem. Bez dovolání soudu nelze podat žádné další prosby ani dokumenty. Po uplynutí lhůty v tomto dokumentu, případ bude považován za předložený k rozhodnutí, s memorandem nebo bez něj.

sek.19. Rozhodnutí. –

(1) vydá-li soud rozhodnutí o udělení návrhu, prohlásí v něm, že vyhláška o absolutní neplatnosti nebo vyhláška o zrušení vydá soud pouze po souladu s články 50 a 51 zákoníku o rodině, jak je prováděno podle pravidla o likvidaci, rozdělení a rozdělení nemovitostí.

(2) stranám, včetně generálního advokáta a státního zástupce, se doručí kopie rozhodnutí osobně nebo doporučenou poštou. Pokud se žalovaný předvolaný zveřejněním nezúčastní žaloby, dispoziční část rozhodnutí se zveřejní jednou v novinách obecného oběhu.

(3) rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí patnácti dnů od oznámení stranám. Vynesení rozsudku se provede, pokud žádná ze stran nepodá návrh na nové posouzení nebo nové soudní řízení, nebo odvolání, státní zástupce, nebo generální advokát.

(4) po pravomocném rozhodnutí Soud neprodleně vydá odpovídající vyhlášku, pokud strany nemají žádné vlastnosti.

mají-li strany vlastnosti, postupuje soud podle oddílu 21 tohoto pravidla.

zápis rozsudku se zapíše do občanského rejstříku, v němž bylo manželství zapsáno, a do občanského rejstříku, kde se nachází rodinný soud, který podá návrh na prohlášení absolutního neplatnosti nebo zrušení manželství.

sek.20. Odvolání. –

(1) předběžná podmínka. – Proti rozhodnutí se nelze odvolat, pokud navrhovatel nepodal návrh na nové projednání nebo nový proces do patnácti dnů od oznámení rozsudku.

(2) oznámení o odvolání. – Poškozená strana nebo generální advokát se mohou proti rozhodnutí odvolat podáním odvolání do patnácti dnů od oznámení o zamítnutí návrhu na nové posouzení nebo nového soudního řízení. Navrhovatel doručí kopii odvolacího oznámení nepříznivým stranám.

sek.21. Likvidace, rozdělení a distribuce, péče, podpora společných dětí a doručování jejich předpokládaných legitimů. – Po vynesení rozsudku, kterým se návrh vydává, nebo v případě odvolání po obdržení zápisu rozsudku odvolacího soudu, který návrh vyhověl, rodinný soud na návrh kterékoli ze stran přistoupí k likvidaci, rozdělení a rozdělení majetku manželů, včetně péče o děti, podpory společných dětí a dodání jejich předpokládaných legitimit podle článků 50 a 51 zákoníku o rodině, pokud takové záležitosti nebyly rozhodnuty v předchozím soudním řízení.

sek.22. Vydání vyhlášky o absolutním neplatnosti nebo zrušení manželství.-

(a) soud vydá vyhlášku po:

(1) zápis zápisu rozsudku o návrhu na prohlášení neplatnosti nebo zrušení manželství do občanského rejstříku, kde bylo manželství slaveno, a do občanského rejstříku místa, kde se nachází rodinný soud;

(2) Registrace schváleného rozdělení a rozdělení vlastností manželů do řádného rejstříku listin, kde se nacházejí skutečné vlastnosti; a

(3) dodání předpokládaných legitimů dětí v hotovosti, majetku nebo řádných cenných papírech.

(b) soud uvede ve vyhlášce dispoziční část rozsudku a připojí k vyhlášce schválenou listinu rozdělení.

s výjimkou případů dětí podle článků 36 a 53 zákoníku o rodině soud nařídí místnímu občanskému Soudnímu úředníkovi, aby vydal pozměněný rodný list s uvedením nového občanského stavu postižených dětí.

sek.23. Registrace a zveřejnění vyhlášky; vyhláška jako nejlepší důkaz. –

(a) převažující strana způsobí zápis vyhlášky do občanského rejstříku, kde bylo manželství zapsáno, do občanského rejstříku místa, kde se nachází rodinný soud, a do Národního sčítání lidu a statistického úřadu. Do třiceti dnů od obdržení kopie vyhlášky oznámí soudu splnění tohoto požadavku.

(b) v případě, že byla doručena předvolání zveřejněním, strany způsobí zveřejnění vyhlášky jednou v novinách obecného oběhu.

(c) registrovaná vyhláška musí být nejlepším důkazem prokazujícím prohlášení o absolutní neplatnosti nebo zrušení manželství a slouží jako upozornění třetím osobám ohledně vlastností navrhovatele a odpůrce, jakož i vlastností nebo předpokládaných legitimů dodaných jejich společným dětem.

sek.24. Účinek smrti strany; povinnost rodinného soudu nebo odvolacího soudu. –

(a) v případě, že účastník zemře v kterékoli fázi řízení před vynesením rozsudku, soud nařídí věc uzavřít a ukončit, aniž je dotčeno vypořádání pozůstalosti v řádném řízení u řádných soudů.

(b) zemře-li účastník po vynesení rozsudku o neplatnosti nebo zrušení, je rozsudek závazný pro strany a jejich nástupce v zájmu vypořádání pozůstalosti u řádných soudů.

sek.25. Efektivita. – Toto pravidlo nabývá účinku 15. března 2003 po zveřejnění v novinách všeobecného oběhu nejpozději 7. března 2003.

Chcete-li se zeptat nebo naplánovat schůzku s naším právníkem, zavolejte nám na (632) 754-8060 nebo vyplňte níže uvedený formulář a my se vám brzy ozveme.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.